รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา

  รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2564

ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2564

ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2564

ดาวน์โหลด

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

2564

ดาวน์โหลด

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

2564

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีสังคม

2564

ดาวน์โหลด

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2564

ดาวน์โหลด

คณะศิลปศาสตร์

2564

ดาวน์โหลด

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2564

ดาวน์โหลด