รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา

  รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2566

  ดาวน์โหลด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2566

  ดาวน์โหลด  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2566

  ดาวน์โหลด  

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

2566

  ดาวน์โหลด  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

2566

  ดาวน์โหลด