รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา

  รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2564

ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2564

ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2564

ดาวน์โหลด

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

2564

ดาวน์โหลด

**หากไม่พบรายชื่อ สามารถติดต่อมายังงานประมวลผลระเบียนการศึกษา
โทร 033-136099 ต่อ 1033 หรือ 081-9821881  ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565