รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา

  รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

คณะ / สถาบัน

ปีการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2565

  ดาวน์โหลด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2565

  ดาวน์โหลด  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2565

  ดาวน์โหลด  

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

2565

  ดาวน์โหลด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์

2565

  ดาวน์โหลด  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

2565

  ดาวน์โหลด