รับสมัครปริญญาตรี (วุฒิ ม.6)

 

รอบ  1  Portfolio
รับสมัคร

1 พ.ย. 2564 -
21 ม.ค. 2565

 

 

รอบ  2  โควตา
รับสมัคร

12 ก.พ. - 3 เม.ย. 2565

 

 

รอบ  4
Direct Admission
รับสมัคร

รอบที่ 1
25 - 30 พ.ค. 2565

รอบที่ 2
11 - 15 มิ.ย. 2565