ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกิจการทั่วไปของสำนัก ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562