แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (วุฒิ ม.6)

ข้อมูลหลักสูตรและการรับนักศึกษา TCAS 64

>>  องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS  <<

วิทยาเขตบางพระ

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตจันทบุรี

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตอุเทนถวาย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์