การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ CWIE Database

          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ CWIE Database เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางแสน        เฮอริเทจ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี