การประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนนักศึกษา (vision net)

         ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  นำโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรจากวิทยาเขต  บุคคลากรการเงิน  และเจ้าหน้าที่จาก Vision Net  ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนนักศึกษา
(รอบสัญญา 4 ธันวาคม 2562 – 4 ธันวาคม 2563)  ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7  อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก