ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ

           ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563                                 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7  อาคารสรรพวิชญ์บริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก