ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   สาขาพืชศาสตร์

กำหนดการรับส มัคร  

วันที่เปิดรับสมัคร    18  มกราคม  –  15  มิถุนายน  2564    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก   17  มิถุนายน  2564

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   21  มิถุนายน  2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   23  มิถุนายน  2564
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   23  –  25  มิถุนายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   28  มิถุนายน  2564

รายงานตัวและปฐมนิเทศ   29  มิถุนายน  2564

ลงทะเบียนเรียน   28  มิถุนายน  –  2  กรกฎาคม  2564

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564    กรกฎาคม  2564