ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Portfolio  ประจำปีการศึกษา  2564

รายละเอียดประกาศ       >> คลิกที่นี่ <<

*** สอบสัมภาษณ์/คัดเลือก ในวันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564
       ตั้งแต่เวลา  08.30  –  12.00 น. ***

วิทยาเขตบางพระ

–  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

–  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

–  คณะสัตวแพทยศาสตร์

–  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

–  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

วิทยาเขตจันทบุรี

–  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

–  คณะเทคโนโลยีสังคม

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

–  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

–  คณะศิลปศาสตร์

วิทยาเขตอุเทนถวาย

–  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์