การประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal

            โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal               : ผ่านการบูรณาการโลกแห่งการศึกษากับโลกแห่งการประกอบอาชีพ นำโดย ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย
– การจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)    >> ดาวน์โหลด
– CWIE Database     >> ดาวน์โหลด
– การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal      >> ดาวน์โหลด