การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ประจำปีงบประมาณ  2564

เอกสาร

ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับ คณะ/หน่วยงาน

ดาวน์โหลด

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำหรับ คณะ/หน่วยงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

ดาวน์โหลด