การประชุมการการจัดการความรู้ของบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563

       การประชุมการการจัดการความรู้ของบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่อง  “การออกเอกสารทางการศึกษาเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติงาน และนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนางานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัศมีธารา อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผ่านระบบการประชุม Zoom