ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  (นอกเวลาราชการ)

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์      9  เมษายน  –  10  มิถุนายน  2564
https://academic.rmutto.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก     11  มิถุนายน  2564 

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)     14  มิถุนายน  2564 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก     15  มิถุนายน  2564     
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    15  –  16  มิถุนายน  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    21  มิถุนายน  2564