ถ่ายทอดสดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Day) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

>> CWIE Day ครั้งที่ 11 <<