ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอบที่ 2

สาขาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ  (นอกเวลาราชการ)

 

กำหนดการรับสมัคร  

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์      21  มิถุนายน  –  27  มิถุนายน  2564
https://academic.rmutto.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก     28  มิถุนายน  2564 

สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)     29  มิถุนายน  2564 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก     30  มิถุนายน  2564     
ที่เว็บไซต์  https://academic.rmutto.ac.th

ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    1  –  2  กรกฎาคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    5  กรกฎาคม  2564   

รายงานตัวและปฐมนิเทศ    รอประกาศ

ลงทะเบียนเรียน    6 – 9 กรกฏาคม  2564

เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563    5 กรกฎาคม  2564