การอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”

      เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING ผู้ร่วมรับฟังประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ที่ปรึกษาสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษา รมว.อว คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมการอบรม เจ้าหน้าที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยและ สป.อว. รวมกว่า 100 คน

  “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”