กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงพื้นที่ วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติงานของสำนักฯ

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงพื้นที่

วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติงานของสำนักฯ