ขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

  แบบฟอร์มขอขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

  แจ้งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2564  

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มีค่าธรรมเนียม 1,100 บาท

สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันที่ 10 ส.ค. – 20 ส.ค. 2564

(ยกเว้นกรณีนักศึกษาที่เคยแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียม)