เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา


นางสาวอรทัย ตรีภัทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
บุคลากรงานสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน : 033-136099
                       ต่อ 1028