ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

>>  ดาวน์โหลด

 
 

คู่มือสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Handbook)

>>  ดาวน์โหลด