ดาวน์โหลด

 

 

แบบฟอร์มเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ศ. 2563

>>  รายละเอียดกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา 2562
>>  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2562
>>  สำหรับสถานประกอบการ
–  สถานประกอบการขนาดใหญ่
–  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
>>  สำหรับโครงงานนักศึกษา
      –  โครงงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
      –  โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
      –  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

>>  ดาวน์โหลด

 
 

คู่มือสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Handbook)

>>  ดาวน์โหลด