ติดต่อเรา

 

งานหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี)
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 0-3835-8201 ต่อ 8102 โทรสาร 0-3834-2493

เว็บไซต์ https://academic.rmutto.ac.th