บุคลากร สวท. เขตพื้นที่บางพระ

  ผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร. ธนสร  กิรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร.ชนธี  ชำนาญกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.วรัญญา  เดชพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หัวหน้างานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางรัตน์ภรณ์  สุขเจียมพะเนา
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติการศึกษา

นางสาวเพ็ญศิริ  โฉมกาย
หัวหน้างานประมวลผลระเบียนการศึกษา

นายธนภาค  กสิวิทย์
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการนักศึกษา

นางสาวเพ็ญธิดา  วงศาโรจน์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นางณัฐสินี  โชคเพ็ชรรัตน์
หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักศึกษา

  บุคลากร  

นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวสุรีพร  ทำนุ
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  พยนต์
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวพิมสิริ  ลักษณะ
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวอรทัย  อ๊อดทอง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

นางสาวธันยธร  เทพรักษ์
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวรัชธิชา  เศรษฐีพ่อค้า
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวรชฎาภา  สมบุตร
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวพนิดา  จำนงเพียร
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา