บุคลากร

  ผู้อำนวยการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

นางชนธี   ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  หัวหน้างานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาววีรยา  ใจกว้าง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางรัตน์พิมล  จันทร์กลม
หัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

นางรัตน์ภรณ์  สุขเจียมพะเนา
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติการศึกษา

นางสาวเพ็ญศิริ  โฉมกาย
หัวหน้างานประมวลผลระเบียนการศึกษา

นายธนภาค  กสิวิทย์
หัวหน้างานส่งเสริมและบริการนักศึกษา

นางสาวเพ็ญธิดา  วงศาโรจน์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นางณัฐสินี  โชคเพ็ชรรัตน์
หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักศึกษา

  บุคลากร  

นางสาวอรทัย  ตรีภัทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุรีพร  ทำนุ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ  พยนต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธันยธร  เทพรักษ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวรชฎาภา  สมบุตร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรทัย  อ๊อดทอง
คนงาน