บุคลากร สวท. วิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร. ธนสร  กิรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร.ชนธี  ชำนาญกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.วรัญญา  เดชพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี  

นางเสาร์วณี สุระทัต
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

  บุคลากร  

นางวรนิษฐา วรรณประเข
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมลทิรา ขอบทอง
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา