บุคลากร สวท. วิทยาเขตจันทบุรี

  ผู้อำนวยการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

นางชนธี   ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี  

นางเสาร์วณี สุระทัต
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

  บุคลากร  

นางวรนิษฐา วรรณประเข
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมลทิรา ขอบทอง
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา