บุคลากร สวท. เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  ผู้อำนวยการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

นางชนธี   ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย  

นางสาวเบญจพร เกตุมณี
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

นางสาวสุขธิดา  บุญไพจิตร
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางอังคณา  แสนสุกรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา