บุคลากร สวท. เขตพื้นที่อุเทนถวาย

  ผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร. ธนสร  กิรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร.ชนธี  ชำนาญกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.วรัญญา  เดชพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย  

นางสาวเบญจพร เกตุมณี
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

นางสาวสุขธิดา  บุญไพจิตร
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางอังคณา  แสนสุกรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา