บุคลากร สวท. เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  ผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร. ธนสร  กิรัมย์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

อาจารย์ ดร.ชนธี  ชำนาญกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.วรัญญา  เดชพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

นางสาวขนิษฐา  เพชรสุวรรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นายวิษณุวัฒน์  วาสนจิตต์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกาญจวรรณ  วิวัฒน์ปัญญา
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นายวิษณุ  ลิขิตพงศธร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุธิดา  พันธ์สารคาม
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา