บุคลากร สวท. เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

  ผู้อำนวยการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  รองผู้อำนวยการ  

นางชนธี   ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไป

ผศ.สุภาภรณ์  เอี่ยมเข่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  หัวหน้างานภายในงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  

นางสาวขนิษฐา  เพชรสุวรรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นางลำพึง  สีทองคำ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุธิดา  พันธ์สารคาม
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นายวิษณุวัฒน์  วาสนจิตต์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกาญจวรรณ  วิวัฒน์ปัญญา
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นายวิษณุ  ลิขิตพงศธร
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัญญา  สุขเจริญ
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา