คณะกรรมการประจำสภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

รองประธานสภาวิชาการ

อาจารย์ ดร.ฆณการ   ภัณณิพงส์

คณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์
ดร.วินัย  กล้าจริง

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ชวลิต  จีนอนันต์

รองศาสตราจารย์
ดร.วิษณุ  เพชรภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์  มะมม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กฤษติญา  มูลศรี

ดร.ภก.
ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย

อาจารย์สุนันทา   สมพงษ์

กรรมการสภาวิชาการ

อาจารย์
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรชัย  อัจฉริยเมธากร

อาจารย์จตุพร  อรุณกมลศรี

รองศาสตราจารย์
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์
สุธัญญา 
พรหมสมบูรณ์

อาจารย์ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารี  เลาะเหม็ง

อาจารย์
ละอองศรี  เหนี่ยงแจ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทอดศักดิ์  ปุระมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ถวิลรักษ์

รองศาสตราจารย์
วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คมกฤช  กิตติพร

อาจารย์
คุณานันท์  สุขพาสน์เจริญ

อาจารย์ปัทมา  ธรรมดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตวงสิริ  สยมภาค

อาจารย์พิเชฐ   มาเร็ว

อาจารย์
บุญญวัฒน์  อักษรกิตติ์

อาจารย์มาลัย  โพธิพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษฎา   อนันตกาลต์

เลขานุการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  จริยาเอกภาส

เจ้าหน้าที่งานสภาวิชาการ

นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี