คณะกรรมการประจำสภาวิชาการ

ประธานสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

รองประธานสภาวิชาการ

ผศ.ดร.ฆณการ   ภัณณิพงส์

คณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์
ดร.วินัย  กล้าจริง

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ชวลิต  จีนอนันต์

ศาสตราจารย์
ดร.วิษณุ  เพชรภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ

คณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กฤษติญา  มูลศรี

ดร.ภก.
ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย

อาจารย์สุนันทา   สมพงษ์

กรรมการสภาวิชาการ

อาจารย์
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

กรรมการสภาวิชาการ

 

กรรมการสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ประพฤติ  พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์
สุธัญญา 
พรหมสมบูรณ์

อาจารย์ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทองพูล  ทาสีเพชร

อาจารย์
ละอองศรี  เหนี่ยงแจ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เทอดศักดิ์  ปุระมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ถวิลรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  ศรีทะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณาธิป  จิระสัญญาณสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คมกฤช  กิตติพร

อาจารย์
คุณานันท์  สุขพาสน์เจริญ

อาจารย์ ดร.ปัทมา  ธรรมดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตวงสิริ  สยมภาค

อาจารย์พิเชฐ   มาเร็ว

อาจารย์ ดร.
บุญญวัฒน์  อักษรกิตติ์

อาจารย์ ดร.มาลัย  โพธิพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษฎา   อนันตกาลต์

เลขานุการสภาวิชาการ

อาจารย์ ดร.ธนสร  กิรัมย์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ  จริยาเอกภาส

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอันธิกา  ศักขิณาดี

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

 

นางสาวพนิดา  จำนงเพียร