คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก