หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู   >> คลิกที่นี่ <<
หมายเหตุ : ในการค้นหาให้ใส่เฉพาะชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยไม่ต้องใส่วิทยาเขตต่อท้าย

 รายชื่อคุณวุฒิของ มทร.ตะวันออกที่ ก.ค.ศ. (รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ลำดับที่

ชื่อคุณวุฒิ

สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา

ประเภทหลักสูตร

เอกสารแนบ

 1.

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 ดาวน์โหลด  

2.

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ดาวน์โหลด

3.

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ดาวน์โหลด

4.

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ดาวน์โหลด

การสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   >> คลิกที่นี่ <<

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (กพ.)

เขตพื้นที่บางพระ

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

 หลักสูตรปรับปรุง

2560

ปริญญาตรี

 14 สิงหาคม 2562

 ดาวน์โหลด  

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

 หลักสูตรปรับปรุง

2560

ปริญญาตรี

 16 สิงหาคม 2562

 ดาวน์โหลด  

 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

 หลักสูตรปรับปรุง

2563

ปริญญาตรี

 10 ธันวาคม 2563

 ดาวน์โหลด  

 

 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการการบิน

 หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 16 ธันวาคม 2563

 ดาวน์โหลด  

 การจัดการมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการ

 หลักสูตรใหม่

2563

ปริญญาโท

 28 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรใหม่

2563

ปริญญาเอก

 28 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

เขตพื้นที่จันทบุรี

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

 หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 16 สิงหาคม 2562

  ดาวน์โหลด  

 

 คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หลักสูตรปรับปรุง

2563

ปริญญาตรี

 29 มกราคม 2564

  ดาวน์โหลด  

 

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 16 สิงหาคม 2562

  ดาวน์โหลด  

บัญชีบัณฑิต

 

หลักสูตรปรับปรุง

2563

ปริญญาตรี

 18 พฤศจิกายน 2563

  ดาวน์โหลด  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรใหม่

2563

ปริญญาโท

 9 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

หลักสูตรใหม่

2563

ปริญญาเอก

 23 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

หลักสูตรปรับปรุง

2563

ปริญญาตรี

 23 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

 คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 23 กรกฎาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 27 สิงหาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร

สาขาวิชา

ประเภทหลักสูตร

พ.ศ.

ระดับการศึกษา

วันที่ผ่านการพิจารณา

เอกสารแนบ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 29 กรกฎาคม 2562

  ดาวน์โหลด  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 21 สิงหาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 16 ธันวาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรปรับปรุง

2561

ปริญญาตรี

 16 ธันวาคม 2563

  ดาวน์โหลด  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง

หลักสูตรปรับปรุง

2562

ปริญญาโท

 12 มกราคม 2564

  ดาวน์โหลด  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง

2562

ปริญญาโท

 12 มกราคม 2564

  ดาวน์โหลด