โครงสร้างคณะกรรมการประจำสำนัก

รองศาสตราจารย์ ดร. ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร. ธนสร  กิรัมย์
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  จุลกะเสวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวจันทนา  กสิวิทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ