สถิตินักศึกษา

•  จำนวนนักศึกษา
•  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
•  รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา
•  ค่า FTES
•  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
•  สถิติการให้บริการของ สวท.