ระบบบริการการศึกษา

ระบบทะเบียนออนไลน์
 • ลงทะเบียนเรียน
 • วิชาที่เปิดสอน
 • ตารางเรียน/ตารางสอน
 • ตารางการใช้ห้อง
ระบบทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนเกี่ยวกับนักศึกษา
 • ขั้นตอนการถอนรายวิชา W
 • การอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษาใหม่
 • การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
 • ช่องทางการชำระเงินของมหาลัยฯ
ขั้นตอนเกี่ยวกับนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน
สำหรับอาจารย์
 • การเข้าสู่ระบบ
 • บันทึกประวัตินักศึกษา
 • ทะเบียนรายชื่อ
 • ฯลฯ
คู่มือการใช้งานระบบ
ปฏิทินการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
 • ระดับปริญญาตรี
คู่มือนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียน
สำหรับนักศึกษา
 • การเข้าสู่ระบบ
 • ลงทะเบียนเรียน
 • ระเบียนประวัติ
 • ฯลฯ
คู่มือการใช้งานระบบ