สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา

“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบทะเบียนและข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อัตลักษณ์

” ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ “

เอกลักษณ์

” เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ (SOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
4. เพื่อนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.สร้างภาพลักษณ์การบริการที่ประทับใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ธนสร กิรัมย์

รองประธานกรรมการ

รศ.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

กรรมการ

ผศ.อนุชา จุลกะเสวี

กรรมการ

นางสาวจันทนา กสิวิทย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

[/vc_row_inner]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่บางพระ

อาจารย์ ดร.ธนสร กิรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ชนธี ชำนาญกิจ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.วรัญญา เดชพงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หัวหน้างานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวจันทนา กสิวิทย์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา

หัวหน้างานทะเบียนและสถิติการศึกษา

นางสาวเพ็ญศิริ โฉมกาย

หัวหน้างานประมวลผลระเบียนการศึกษา

นายธนภาค กสิวิทย์

หัวหน้างานส่งเสริมและบริการนักศึกษา

นางสาวเพ็ญธิดา วงศาโรจน์

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นางสาวอันธิกา ศักขินาดี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางณัฐสินี โชคเพ็ชรรัตน์

หัวหน้างานระบบสารสนเทศนักศึกษา

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่บางพระ

นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรทัย ตรีภัทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาวรรณ พยนต์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธันยธร เทพรักษ์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวรชฎาภา สมบุตร

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวพิมสิริ ลักษณะ

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวรัชธิชา เศรษฐีพ่อค้า

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวพนิดา จำนงเพียร

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวกิตติยาภรณ์ ประนามโต

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวอรทัย อ๊อดทอง

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

นางเสาร์วณี สุระทัต

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

นางวรนิษฐา วรรณประเข

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมลทิรา ขอบทอง

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

นางสาวเบญจพร เกตุมณี

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

นางสาวสุขธิดา บุญไพจิตร

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางอังคณา แสนสุกรี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นางสาวขนิษฐา เพชรสุวรรณ์

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นายวิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์

นักวิชาการศึกษา

นายวิษณุ ลิขิตพงศธร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุธิดา พันธ์สารคาม

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

นางสาวกาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

–  งานเลขานุการผู้อำนวยการ
–  งานสารบรรณ งานการประชุมบุคลากรและงานสวัสดิการ
–  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน

– งานด้านงบประมาณ การจัดทำคำเสนอของงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ควบคุมงบประมาณประจำปี การบริหารจัดการด้านพัสดุ และการรายงานด้านการเงิน
พัสดุ งบประมาณ รายงานประจำปี

–  สนันสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
–  รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์
บริหารงานบุคคล
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1026

งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

         –  จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรอบการพัฒนาหลักสูตร
         –  ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบ TQF และมหาวิทยาลัย
         –  ตรวจสอบหลักสูตรระยะสั้นก่อนนำเสนอสภาวิชาการฯ
         –  ตรวจสอบแบบรายงานการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ก่อนเสนอสภาวิชาการฯ และสภามหาวิทยาลัย
         –  ติดตามให้คณะฯ เสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. เพื่อรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
         –  ประสานงานการแก้ไขหลักสูตรตามที่ สป.อว. มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
         –   แจ้งการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรไปยังคณะ/สถาบันและสาขาวิชา ผู้จัดทำหลักสูตร
         –  ตรวจสอบและแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
         –  รวบรวมจัดทำข้อมูล มคอ.3/มคอ.4/มคอ.5/มคอ.6 และมคอ.7
         – ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา
         –  ลงข้อมูลรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรในระบบ Vision Net
         –  กำกับติดตามจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
         –  จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1027

งานส่งเสริมและบริการนักศึกษา

           –  ประสานการจัดตารางสอนและตารางสอบของสาขาวิชาต่าง ๆ
           –  จัดห้องเรียนรายวิชาที่ใช้อาคารศูนย์เรียนรวม
           –  จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่บางพระ
           –  ปรับแก้รายวิชาเรียนที่ขอแก้ไขผู้สอนหรือวันเวลาเรียนในระบบระเบียน
           –  บันทึกข้อมูลรายวิชาประจำภาคการศึกษา
           –  ประสานการจัดสอบ
           –  จัดทำสำเนาข้อสอบประจำภาคการศึกษา
           –  ควบคุมการจัดห้องสำหรับการสอบ
           –  ควบคุมการเบิกจ่ายข้อสอบในช่วงเวลาการสอบ
           –  ดำเนินการสอบในเขตพื้นที่บางพระ
           –   พัฒนารูปแบบและการจัดระบบการเรียนการสอน
           –   จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1025

งานทะเบียนและสถิติการศึกษา

1. การรับเข้าศึกษา
   – รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา รับตรงและ ทปอ.(TCAS) รับผิดชอบในการรวบรวม
ดำเนินการ
เกี่ยวกับการประสานงานการรับนักศึกษากับเขตพื้นที่/คณะ/ทปอ.
   – จัดทำปฏิทินและประกาศต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   – ดำเนินการในการรับสมัครนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเอง ตลอดจน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
   – การออกรหัสประจำตัวนักศึกษาพร้อมบันทึกค่าใช้จ่ายรายบุคคล จัดทำบัยชีรายชื่อ
นักศึกษาใหม่ให้คณะฯ
ตวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา
2.  ภารกิจงานทะเบียนนักศึกษา
   – บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบทะเบียน

   – บันทึกรายวิชาเทียบโอนของนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทียบโอน
   – บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา และเปลี่ยนกลุ่มเรียน ดำเนินการ
แก้ไขรายวิชา กรณีที่นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้างหลักสูตร

   – ปรับชั้นปีของนักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
   – จัดทำฐานข้อมูลผังบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละประเภท
   – ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายสาขาวิชา/คณะ/สถานศึกษาให้กับนักศึกษาตามคำร้อง
   – จัดทำประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน
และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

   – บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา กรณีการลาพักการศึกษา การขอกลับเข้าศึกษาและ
การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

 3. ภารกิจงานสถิตินักศึกษา
    – จัดทำแผนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด และผู้สำเร็จการศึกษา
รวมทั้งจัดทำ
ข้อมูลสถิตินักศึกษา
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอข้อมูล
4.  ภารกิจงานฐานข้อมูล
    – จัดทำฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาเพื่อรายงานข้อมูลนักศึกษาให้กับ ทปอ.

    – ดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิตินักศึกษา
    – กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
    – จัดส่งข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำให้กับ อว.
    – ประสานงานระหว่างบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมทะเบียนในกรณีที่หน่วยงาน
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมระบบ

    – ดูแลระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์แบบรวมศูนย์ทั้ง 4 วิทยาเขตพื้นที่ แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาระบบเพื่อความถูกต้องและคล่องตัว
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1031

งานประมวลผลระเบียนการศึกษา

1. งานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
    – ติดตามผลการประเมินการศึกษาประจำภาคการศึกษา การแก้ค่าระดับคะแนน มส. (I)
    – สรุปสถานภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
    – ดำเนินการประสานงานกับคณะ/เขตพื้นที่ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
    – บันทึกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
    – จัดทำใบตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ใบพิจารณาสำเร็จการศึกษาสำหรับประกอบการพิจารณาสำเร็จการศึกษา
    – จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
    – ดำเนินการปรับสถานะของผู้สำเร็จการศึกษาในระบบและจัดทำประกาศสภา
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายนามผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2. ภารกิจงานพระราชทานปริญญาบัตร
    – จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    – จัดทำกำหนดการ ผังที่นั่งบัณฑิต จัดทำเหรียญเกียรตินิยมสำหรับบัณฑิต
3. ภารกิจระเบียนการศึกษาโดยจัดทำเอกสารทางการศึกษา
    – ใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
    – ตรวจสอบวุฒิการสำเร็จการศึกษาศิษย์เก่าให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1033

งานสหกิจศึกษา

–  ประสานงานสหกิจศึกษากับคณะ/สถาบัน
–  รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ
–  รวบรวมและจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละคณะ/เขตพื้นที่
–  ประสานงานการดำเนินงานเกี่ยวสหกิจศึกษากับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก
–  จัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกในฐานข้อมูล อว.
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1027

งานระบบสารสนเทศนักศึกษา

–  พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำระบบสารสนเทศการให้บริการศึกษาแก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

–  จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
–  จัดทำประกาศต่าง ๆ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมในเว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน

–  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
เบอร์โทรติดต่อภายใน 033-136099 ต่อ 1029

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา
ในวิทยาเขตจันทบุรีตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต
ศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียนงานรับสมัครนักศึกษา งานประมวล
ผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษา
แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
กำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อภายใน 039-3073261 หรือ 090-7655125

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษาในเขต
พื้นที่จักรพงษภูวนารถ ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต
ศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผล
การศึกษางานหลักสูตรงานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบาย
ในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อ
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อภายใน 026922360-4

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย

        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา
ในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียนงานรับสมัครนักศึกษา
งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุน
ทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน
และแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรติดต่อภายใน 02-2522736

ข้อบังคับสภาวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549

คณะกรรมการสภาวิชาการ

คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปฏิทินการประชุม

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาวิชาการ

การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) บนฐาน สมรรถนะ (Competencies-based) ให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จ การศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตและสถานประกอบการฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต
(University-workplace Engagement)

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

ผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผล

แผนกลยุทธ์

  แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

  แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร สวท. (พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก

กิจกรรม 5 ส

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ตะวันออก
การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 2566
รายละเอียดคลิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUNQA
รายละเอียดคลิก
การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 2566
รายละเอียดคลิก
กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
รายละเอียดคลิก
อบรมความรู้เรื่องการเข้าใช้งานระบบการบริการนักศึกษา
(regis.rmutto.ac.th)
รายละเอียดคลิก
การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 2566
รายละเอียดคลิก
กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
รายละเอียดคลิก
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)
ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดคลิก

2

3

4

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

−  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

−  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

−  ตารางรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต