ประวัติความเป็นมา

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา

“มุ่งเน้นให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”

เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านระบบทะเบียนและข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตร งานสหกิจศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.สร้างภาพลักษณ์การบริการที่ประทับใจ

” ส่งเสริมและบริการวิชาการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ “

” เต็มใจให้บริการ บนมาตรฐานที่ถูกต้อง”

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลด้านสนับสนุนทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ (SOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
4. เพื่อนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
5. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา