การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

การจัดทำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

–   แบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)  ฉบับปรับปรุงใหม่      >>  PDF   <<    >>  WORD   <<
–   คู่มือการเขียนรายการอ้างอิง ตามแบบ APA Style ,6th Edition
–   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564)
–   ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564)
–   แบบฟอร์มในการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และแนวทางการเขียน มคอ.2 (ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยรายละเอียดตาม ข้อ 12         ดาวน์โหลด  
–   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
–   แนวทางปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
–   แบบฟอร์มการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
–  แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ     ตัวอย่าง        PDF        WORD
–  แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์พิเศษ       PDF         WORD
–   แบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08
–   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02) เกณฑ์ 2558
–   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.04) เกณฑ์ 2558
–   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
–   คำอธิบาย มคอ. 3
–   คำอธิบาย มคอ. 4
–   คำอธิบาย มคอ. 5
–   คำอธิบาย มคอ. 6
–   คำอธิบาย มคอ. 7          ระดับปริญญาตรี              ระดับปริญญาโท
–   แบบฟอร์ม มคอ. 3
–   แบบฟอร์ม มคอ. 4
–   แบบฟอร์ม มคอ. 5
–   แบบฟอร์ม มคอ. 6
–   แบบฟอร์ม มคอ. 7           ระดับปริญญาตรี              ระดับปริญญาโท
–   ตัวอย่าง Power Point ในการนำเสนอหลักสูตร
–   แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุมศึกษาต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา
–   คู่มือการจัดทำแบบรายงานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
–   การพิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
–   แบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรประเภทรายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตรฝึกอบรม มทร.ตอ.
–   แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร           PDF            WORD
–   แบบเสนอขอเปิดหลักสูตร           PDF            WORD

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

–   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
–   รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน พ.ศ. 2552 – 2556
–   รวม กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 – 2552
–   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2551
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
–   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
–   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549
–   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
–   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ประกาศ กมอ.

–   ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   ประกาศ อว. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

แนวทางพัฒนาหลักสูตร

–   กิจกรรมอบรมโครงการ แนวทางพัฒนาหลักสูตรฯ วันที่  28  พ.ย. 2566      >>  คลิกที่นี่  <<  
–   กิจกรรมอบรมโครงการ แนวทางพัฒนาหลักสูตรฯ วันที่  29  พ.ย. 2566      >>  คลิกที่นี่  <<  
–   การตรวจสอบและรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
–   การออกแบบและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
–   ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
–   มคอ. 2 ปรับปรุงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      PDF            WORD  
–   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)         PDF            WORD  
–   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

เกี่ยวกับงานหลักสูตร / และอื่นๆ

–   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
–   หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart ระดับอุดมศึกษา
–   รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (ฉบับใหม่)
–   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557
–   คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
–   การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
–   ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2545
–   ประกาศ ศธ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-และแนวบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
–   ประกาศ ศธ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-และแนวบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา