คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

หมายเหตุ : ในการค้นหาให้ใส่เฉพาะชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยไม่ต้องใส่วิทยาเขตต่อท้าย
คลิกที่นี่
การสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   >> คลิกที่นี่ <<
รายชื่อคุณวุฒิของ มทร.ตะวันออกที่ ก.ค.ศ. (รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ลำดับที่
ชื่อคุณวุฒิ
สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา
ประเภทหลักสูตร
เอกสารแนบ
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ธุรกิจเกษตรดิจิทัล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิศวกรรมบูรณาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (กพ.)

วิทยาเขตจันทบุรี

ลำดับที่
ชื่อคุณวุฒิ
สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา
ประเภทหลักสูตร
เอกสารแนบ
1
อนุปริญญา
ธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมบูรณาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
4
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
นวัตกรรมการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เขตพื้นที่บางพระ

ลำดับที่
ชื่อคุณวุฒิ
สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา
ประเภทหลักสูตร
เอกสารแนบ
1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ลำดับที่
ชื่อคุณวุฒิ
สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชาหรือแขนงวิชา
ประเภทหลักสูตร
เอกสารแนบ
1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมก่อสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565