เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

1.  ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ดาวน์โหลดที่ระบบรับสมัคร   >> คลิก <<
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
      พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
5.  รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย     >> คลิก <<
6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7.  สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
8.  สำเนาเอกสารกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ./กรอ. (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง