รับสมัครนักศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทรศัพท์ 033-136099 ต่อ 1031,1030
หรือ 081-9821881
Facebook : @Entryrmutto