จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

เขตพื้นที่บางพระ

ปีการศึกษา 2567

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2567
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ปีการศึกษา 2567

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2567
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

วิทยาเขตจันทบุรี

ปีการศึกษา 2567

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2567
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ปีการศึกษา 2567

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2567
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมบูรณาการและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : FTES
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ค่า FTES ปีการศึกษา 2566
ค่า FTES ปีการศึกษา 2565
ค่า FTES ปีการศึกษา 2564
ค่า FTES ปีการศึกษา 2563
ค่า FTES ปีการศึกษา 2562
ค่า FTES ปีการศึกษา 2561
ค่า FTES ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (CBIS)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมบูรณาการและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

−  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

−  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

−  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
−  ตารางสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

•  รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

−  ตารางรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สถิติการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2566
จํานวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ในปี พ.ศ. 2566
จํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ในปี พ.ศ. 2566