แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน ทบ.01 - ทบ.21

•  ทบ.01  ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา
•  ทบ.02  ใบคำร้องกลับเข้าศึกษา
•  ทบ.03 ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
•  ทบ.04 ใบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ22.4
•  ทบ.05 ใบคำร้องขอศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
•  ทบ.06 ใบคำร้องทั่วไป
•  ทบ.07 ใบคำขอเปลี่ยนชื่อ
•  ทบ.08 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
•  ทบ.12 ใบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
•  ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา
•  ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทย (บัตรประจำตัวนักศึกษา) ***สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป
•  ทบ.17 ใบคำร้องขอรหัสผ่าน
•  ใบตรวจสุขภาพ
•  ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
•  ทบ.19 ใบคำร้องขอลาออก
•  ทบ.20 ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชา/คณะ
•  ทบ.21 ใบคำร้องขอโอนย้ายสถาบัน