พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

พระราชกฤษฎีกา ปี 2555 - 2567

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ปี 2548

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548

กฎกระทรวงมาตรฐาน พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กมอ. เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
- ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ดาวน์โหลด

 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดาวน์โหลด

– แนวปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
ดาวน์โหลด

– ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2538
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผล การเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน
ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five ‘s Plus) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1 – 8)
ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
ดาวน์โหลด

ระดับบัณฑิตศึกษา

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะศิลปศาสตร์ ภาคนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะศิลปศาสตร์ ภาคปกติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคนอกเวลาราชการพ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด

เอกสารเกี่ยวกับประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินของโครงการ
จัดการศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five ‘s Plus) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดาวน์โหลด

– เอกสารแนบประกอบการเบิกเงินของลูกข้าราชการ
ดาวน์โหลด

รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระดับปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย นักศึกษา พ.ศ. 2549

ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

–  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

–  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

–  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการงานทดสอบวัสดุ ก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรม
การก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด

– ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537
ดาวน์โหลด

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์
ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์
ภาคปกติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับสถาบันเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ ภาคปกติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การกีฬาสมัยใหม่ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การกีฬาสมัยใหม่ ภาคปกติ 
พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five ‘s Plus) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2564

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1 – 8)
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ 
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five ‘s Plus) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 - 2562

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด