ดาวน์โหลดเอกสาร

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนันสนุน (ทดลองงาน)
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนันสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 1)
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 2 )
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ทดลองงาน) (แบบที่ 3)
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สายสนับสนุน (ผ่านทดลองงาน)
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 1)
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 2)
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สนับสนุน (ผ่านทดลองงาน) (แบบที่ 3)