หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี
–  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
–  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
–  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 4 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
–  สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
–  สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
–  สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ระยะเวลาการศึกษา  หลักสูตร 3 ปี
–  สาขาวิชาดนตรี
–  สาขาวิชาศิลปกรรม