ขั้นตอนเกี่ยวกับนักศึกษา

        ขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ที่นักศึกษาควรรู้
ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนการถอนรายวิชา

โดยได้รับค่าระดับคะแนน ถ หรือ W

ขั้นตอนการอัพโหลดรูปภาพ

รูปประจำตัวนักศึกษาใหม่

ช่องทางการชำระเงิน

สำหรับผู้สมัครเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาและศิษย์เก่า

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

การกรอกข้อมูล

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา 2566

การขอหนังสือสำคัญ

ทางการศึกษา

การใช้รูปถ่ายในหนังสือสำคัญทางการศึกษา