ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) (นอกเวลาราชการ)

กำหนดการรับสมัคร  

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

  สมัครออนไลน์

4 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565

22 ม.ค. – 3 เม.ย. 2565

4 เม.ย. – 10 พ.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์

24 ม.ค. 2565

8 เม.ย. 2565

24 พ.ค. 2565

  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

30 ม.ค. 2565

24 เม.ย. 2565

29 พ.ค. 2565

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)

1 ก.พ. 2565

26 เม.ย. 2565

2 มิ.ย. 2565

  ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1 – 20 ก.พ. 2565

26 เม.ย. – 20 พ.ค. 2565

2 – 10 เม.ย. 2565

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

28 ก.พ. 2565

25 พ.ค. 2565

13 มิ.ย. 2565

  รายงานตัวและปฐมนิเทศ

28 มิ.ย. 2564

  ลงทะเบียนเรียน

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

  เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

4 ก.ค. 2565