ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ/เทียบโอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคนอกเวลาราชการ