**กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

**กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสังคม

**กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์

**กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 18 หน่วยกิต ให้ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มหน่วยกิตละ 300 บาท

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์