ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินนักศึกษาใหม่ 2567

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)
Academic Calendar 2021
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับหลักสูตรภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561