ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี
รอบ Portfolio (วุฒิ ม.6) และ
โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัว
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ Portfolio (วุฒิ ม.6) และโครงการเด็กดี
มีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ต่อระดับปริญญาตรี
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
รอบโควตา วุฒิ ปวช./ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี
รอบโควตา วุฒิ ปวช./ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี
รอบโควตา วุฒิ ปวช./ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด