ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ต้องเก็บนานแค่ไหน

2. หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย

3. หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล

4. เปิดเผยได้แค่ไหน

5. หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม

   ดาวน์โหลด    

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2564 

   ดาวน์โหลด    

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555

   ดาวน์โหลด   

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด    

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548

   ดาวน์โหลด   

 

- กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2565       

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2565       

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565       

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2538

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผล การเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรระยะสั้น) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ของโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five 's Plus) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 1 - 8)

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะศิลปศาสตร์ ภาคนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะศิลปศาสตร์ ภาคปกติ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคนอกเวลาราชการพ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินของโครงการจัดการศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (Five 's Plus) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   ดาวน์โหลด   

- เอกสารแนบประกอบการเบิกเงินของลูกข้าราชการ

   ดาวน์โหลด   

- รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

   ดาวน์โหลด  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

   ดาวน์โหลด  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย นักศึกษา พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

-  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

-  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

-  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการงานทดสอบวัสดุ ก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2551

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ ภาคปกติ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภาคปกติ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาสมัยใหม่ ภาคปกติ พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัฑิตศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566

   ดาวน์โหลด   

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

•  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวน์โหลด  

•  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

•  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

•  คณะสัตวแพทยศาสตร์

−  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

−  สัตวแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

•  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ดาวน์โหลด

•  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2547 - 2565

•  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวน์โหลด  

•  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

•  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

•  คณะสัตวแพทยศาสตร์

−  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

−  สัตวแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

•  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ดาวน์โหลด

•  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาราชการ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

ดาวน์โหลด

•  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

•  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวน์โหลด  

•  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

•  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (ภาคปกติ)         ดาวน์โหลด  

- สาขาวิชาพืชศาสตร์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร

- สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจวิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

- สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจวิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคปกติ)         ดาวน์โหลด  

- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- สาขาวิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

- สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

คณะเทคโนโลยีสังคม (ภาคนอกเวลาราชการ)         ดาวน์โหลด  

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

- บัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (ภาคปกติ)         ดาวน์โหลด  

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

คณะศิลปศาสตร์          ดาวน์โหลด  

- สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (แขนงวิชาการท่องเที่ยว)

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (แขนงวิชาการโรงแรม)

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ          ดาวน์โหลด  

- สาขาวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศทางธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชั่น

- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ภาคนอกเวลาราชการ)      ดาวน์โหลด  

- สาขาวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ภาคปกติ)           ดาวน์โหลด  

- สาขาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง

- สาขาวิศวกรรมเคมี

- สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

- สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

- สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

     เป็นไปตามประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556     >> คลิกที่นี่ <<