ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548    >>  ดาวโหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2550   >>  ดาวโหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555   >>  ดาวโหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558   >>  ดาวโหลด

 

เอกสารแนบประกอบการเบิกเงินของลูกข้าราชการ    >>  ดาวโหลด

– รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู   >>  ดาวโหลด

ระดับปริญญาตรี

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2563   >>  ดาวโหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ     >>  ดาวโหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
>>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2557   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 2)   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 3)   >>  ดาวโหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 4)   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    >>  ดาวโหลด

– ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2538   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน   >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน      >>  ดาวโหลด

ระดับปริญญาโท

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ     >>  ดาวโหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2563     >>  ดาวโหลด

 

ระดับปริญญาตรี

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563       >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                     >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556         >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2556   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2549   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549   >>  ดาวโหลด

ระดับปริญญาโท

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   >>  ดาวโหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550   >>  ดาวโหลด

 

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP) สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563    >>  ดาวโหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    >>  ดาวโหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563   >>  ดาวโหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2551   >>  ดาวโหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556   >>  ดาวโหลด

– ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537   >>  ดาวโหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550   >>  ดาวโหลด

 

   อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ             >>  ดาวน์โหลด  << 
– สาขาพืชศาสตร์
– สาขาสัตวศาสตร์
– สาขาเกษตรกลวิธาน
– สาขาประมง
– สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาการจัดการโลจีสติกส์
– สาขาการจัดการ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                              >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ                           >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาการจัดการการบิน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                   >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์                                                        >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการจัดการ
– สาขาการตลาด
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาระบบสารสนเทศ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาการบัญชี
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล – การจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 

             ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    >>  ดาวโหลด

             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2557     >>  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2556     >>  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ  พ.ศ. 2558     >>  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2557                                          >>  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

             ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549     >>  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก