ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด    

– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548

   ดาวน์โหลด   

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม
และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด    

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555

   ดาวน์โหลด   

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

 

– กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

 

– ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

 

เอกสารแนบประกอบการเบิกเงินของลูกข้าราชการ

   ดาวน์โหลด   

– รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

  ระดับปริญญาตรี  

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ

   ดาวน์โหลด   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

   ดาวน์โหลด   

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1 – 6)

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 2)

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 3)

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 4)

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2538

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน

   ดาวน์โหลด   

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคนอกเวลาราชการพ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

   ดาวน์โหลด   

 

  ระดับปริญญาตรี  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

   ดาวน์โหลด   

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

 

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
พ.ศ. 2551

   ดาวน์โหลด   

  ระดับปริญญาตรี  

–  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

–  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการงานทดสอบวัสดุ
ก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537

   ดาวน์โหลด   

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคนอกเวลา พ.ศ. 2565

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP)
สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563

   ดาวน์โหลด   

 

   อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ             >>  ดาวน์โหลด  << 
– สาขาพืชศาสตร์
– สาขาสัตวศาสตร์
– สาขาเกษตรกลวิธาน
– สาขาประมง
– สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาการจัดการโลจีสติกส์
– สาขาการจัดการ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                              >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ                           >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาการจัดการการบิน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                   >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์                                                        >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการจัดการ
– สาขาการตลาด
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาระบบสารสนเทศ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาการบัญชี
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล – การจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์