ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม
และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด

– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็ม และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

 

เอกสารแนบประกอบการเบิกเงินของลูกข้าราชการ

ดาวน์โหลด

– รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

ดาวน์โหลด

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

  ระดับปริญญาตรี  

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
จากเงินรายได้ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 1 – 6)

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 3)

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2557  (ฉบับที่ 4)

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดาวน์โหลด

– ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2538

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เครื่องแต่งกายนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน

ดาวน์โหลด

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด

 

  ระดับปริญญาตรี  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษา
และการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลด

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

 

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

  ระดับปริญญาตรี  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้างของศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549

ดาวน์โหลด

– ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537

ดาวน์โหลด

  ระดับบัณฑิตศึกษา  

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภายใต้โครงการศูนย์การศึกษาด้านการจัดการระดับนานาชาติ (IMSP)
สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด

 

   อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ             >>  ดาวน์โหลด  << 
– สาขาพืชศาสตร์
– สาขาสัตวศาสตร์
– สาขาเกษตรกลวิธาน
– สาขาประมง
– สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร
– สาขาการจัดการโลจีสติกส์
– สาขาการจัดการ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์                                              >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ                           >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาการจัดการการบิน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม                   >>  ดาวน์โหลด  <<
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาวิศวกรรมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์                                                        >>  ดาวน์โหลด  <<     
– สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาการจัดการ
– สาขาการตลาด
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์
– สาขาระบบสารสนเทศ
– สาขาเศรษฐศาสตร์
– สาขาการบัญชี
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล – การจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                         >>  ดาวน์โหลด  <<      
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาการจัดการโลจิสติกส์