โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUNQA

      ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพของ AUN-QA ณ ห้องประชุมตะวันฉาย
อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ และรูปแบบออนไลน์